Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Byte av frälse- och kronohemman mellan kronan och enskilda personer. Bytet gjordes efter bestämda regler. Den part som inte fick full ersättning för lämnad jord kom att inneha en innestående fordran för den så kallade bytesbristen, på jord kallad skatterättsfordran och vid frälseräntebyte kallad frälseräntefordran eller bytesöverskottsränta. Fick däremot kronan mindre ränta från det förvärvade byteshemmanet än vederlagshemmanet som upplåtits, uppkom en så kallad vederlagsbrist, som innebar en så kallad kronofordran på det enskilda frälsets ränta. Rätten till byte var i Sverige av hävd ett frälseprivilegium med målet att konsolidera adligt jordägande, vilken slutligen stadfästes i adelsprivilegierna 1723. Jordbyten mellan krona och adel förekom till exempel om posthemman, som efter 1703 (1706, 1722) skulle överlåtas till kronan. Sådana byten pågick till mitten av 1700-talet.

Finsk beskrivning

vaihto, tilanvaihto

Rälssi- ja kruununtilan vaihto yksityishenkilön ja kruunun kesken. Vaihto tehtien tiettyjen sääntöjen mukaisesti ja se osapuoli, joka ei saanut täyttä korvausta antamastaan maasta, oli oikeutettu vaatimaan niin sanottua vaihtovajauksen korvausta. Jos kyse oli maa-alueesta, sitä nimitettiin verooikeusvaateeksi, rälssiveron yhteydessä taas rälssiverovaateeksi tai vaihtoylijäämävaateeksi. Jos puolestaan kruunu sai vaihdon jälkeen vähemmän veroa uudesta omistuksestaan, oli kyseessä vastikevajaus. Tämäntyyppisiä vaihtoja tehtiin 1700-luvulla esimerkiksi postitilojen perustamisen yhteydessä, koska niiden tuli pääsääntöisesti kuulua kruunulle.

Källor

Bonsdorff, Johan Gabriel , von , Stor-Furstendömet Finlands kameral-lagfarenhet. Första delen , Helsingfors: G.O. Wasenius 1833 , 200.

Danielsson, Christer (et al.) , Riksarkivets beståndsöversikt. Del 4. Kammararkivet , 8 , Stockholm: Svenska riksarkivet 1995 , 494.

Jutikkala, Eino , Suomen postilaitoksen historia 1638–1938. Ruotsin vallan aika I 1938 , 126.

Nordisk familjebok. Konversationslexikon och realencyklopedi 1–38 , Stockholm: Nordisk familjeboks förlags aktiebolag 1904–1926 . http://runeberg.org/nf/