Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Från 1400-talet funktionär i en församling, vilken övervakade kyrkan, skötte byförvaltningen och var sockendomare. Kyrkväktaren blev inom den lutherska kyrkan 1593 en ordinarie kyrkobetjänt som hade tillsyn över inventarierna, snyggheten och ordningen i kyrkan. Han skulle också biträda klockaren vid skötseln av gravgården och vid barnens undervisning. Kyrkväktarens uppgift att väcka dem som sov under gudstjänsten med en kyrkstöt har föranlett benämningar som ”väckare” och ”kyrkstöt”. Under senare delen av 1800-talet började kyrkväktaren kallas kyrkvaktmästare. Kyrkvaktare fanns också i lutherska församlingar i Gamla Finland 1723–1811/12.

Finsk beskrivning

suntio, kirkonvartija

1400-luvulta asti esiintyvä toimihenkilö seurakunnissa, tehtävänä vartioida kirkkoa, hoitaa kylähallintoa sekä toimia pitäjäntuomarina. Luterilaisessa kirkossa suntiosta tuli vuodesta 1593 lähtien vakituinen kirkkovirkailija, jonka tehtävänä oli valvoa puhtautta ja järjestystä kirkossa sekä kirkon kalustusta. Hän toimi myös lukkarin sijaisena hautausmaan hoidossa ja lasten opetuksessa. Hänen tehtävään oli lisäksi herättää nukkuvat sauvalla jumalanpalvelusten aikana, minkä takia häntä kutsuttiin myös ”unilukkariksi”. Suntioita oli myös Vanhan Suomen luterilaisissa kirkoissa 1723–1811/12.

Källor

Bonsdorff, Johan Gabriel , von , Stor-Furstendömet Finlands kameral-lagfarenhet. Andra delen , Helsingfors: G.O. Wasenius 1833 , 795.

Ekman, Fredrick (utarbetad af) , Systematisk samling af utdrag utur gällande författningar rörande ecclesiastik- och skolestaterne uti Storfurstendömet Finland med särskildt hänseende till Åbo Erke-stift I–II, III, IV–V , Åbo: Frenckellska boktryckeriet 1860–1864 , III (1860: IV: § 18, 1160: 315, 741 .

Sadeniemi, Matti , Nykysuomen sanakirja 1–6. Valtion toimeksiannosta teettänyt Suomalaisen Kirjallisuuden Seura , Helsinki: WSOY 1951–1961 .

Sonck, J. G. (Johan Gideon) , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto, Svensk-finsk lag- och kurialterminologi , 103 1903 , 200.

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/

Tiihonen, Seppo & Paula Tiihonen , Suomen hallintohistoria 1984 , 27.

Andra språk

Ryska cerkovnyj storož
Tyska Kirchendiener
Latin ostiarius
Dåtida finska suntio

Synonymer

kyrkovaktare
kyrkovaktmästare
kyrkoväktare
kyrkvakt
kyrkvaktare
kyrkvaktmästare
kyrkväckare
väckare