Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Grundlös, obefogad. ”Ohemul” var en ofta förekommande term inom förvaltningen när det gällde orättmätiga ansökningar, anmälningar eller påståenden. Inom äganderätten användes termen särskilt om förhållandet att ägaren inte kunde bevisa att han på laglig väg hade förvärvat (jord)egendomen (ohemul åtkomst). Inom rättsväsendet användes den om ogrundat besvär eller ogrundad angivelse. Allmänt: olämplig, osedlig.

Finsk beskrivning

aiheeton, perusteeton

Hallinnossa yleisesti käytetty ilmaus aiheettomista tai perusteettomista anomuksista, ilmoituksista tai väitteistä.

Källor

Cannelin, Knut , Ruotsalais-suomalainen sanakirja: Svenskt-finskt lexikon , 2 lisätty painos , 2 lisätty painos , 106 , Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 1912 .

Eklund, Stephanie & Annika Rembe , Juridiska ord och begrepp , Stockholm: Karnov Group Sweden AB 2011 .

Peterson, Claes , ”En god ämbetsman är bättre än en god lag...”. Frågan om justitiekanslern som en allmogens besvärsinstans i klagomål över kronobetjänternas ämbetsutövning (1747– 1752). I: Administrasjon i Norden på 1700-tallet, s. 308– 335 , 4 , Oslo: Universitetsförlaget 1985 , 311.

Sonck, J. G. (Johan Gideon) , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto, Svensk-finsk lag- och kurialterminologi , 103 1903 , 252.

Sweriges rikes lag : gillad och antagen på riksdagen åhr 1734 , Stockholm: Historiographi regni tryckerij 1736 , MB 60: § 2.

Andra språk

Dåtida finska perätön, turha; sopimaton, säädytön