Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Privilegiedomstol, ursprungligen domstol bestående av gelikar, stadgad i adelsprivilegierna 1569 och i kyrkolagen 1686. Från 1614 användes benämningen om hovrätten i egenskap av första rättsinstans för adeln, senare också för höga ämbets- och tjänstemän som begått tjänstebrott eller försummat viktiga tjänsteplikter. Privilegiedomstolen avskaffades för adeln och prästerskapet 1867, för höga tjänstebrott 1918. Forum privilegiatum för adeln i brottmål, tvister om (fast) egendom, arv, testamente, konkurs m.m.

Finsk beskrivning

privilegiotuomioistuin, aatelisten tuomioistuin, erityinen oikeuspaikka

Privilegiotuomioistuin, joka koostui alun perin vain asemaltaan syytetyn vertaisista, oli aatelisprivilegioihin vuonna 1569 ja kirkkolakiin 1986 säädetty aatelin etuoikeus. Vuodesta 1614 lähtien nimitystä privilegiotuomioistuin käytettiin hovioikeudesta ensimmäisenä aatelin ja korkeampien virkamiesten oikeusasteena. Aatelin ja papiston osalta privilegiokäytöntö poistettiin vuonna 1869, korkeiden virkamiesten osalta vuonna 1918.

Källor

Blomstedt, Yrjö , Kuninkaallisen majesteetin oikeus Suomessa. Teoksessa Turun hovioikeus 1623 31/10 1973 Åbo hovrätt 1973, s. 31–168 , Porvoo-Helsinki: WSOY 1973 , 124.

Favorin, Martti , Vaasan hovioikeuden vanha arkisto (1776–1930). Teoksessa Vaasan hovioikeus 1776–1976 Vasa hovrätt. Kirjoituksia ja kuvia 200-vuotistaipaleelta. Toim. Erkki Rintala , Vaasa: Vaasan hovioikeus 1976 .

Finlex: Den elektroniska författningssamlingen samt samlingar av uppdaterade och ursprungliga författningar. III. Regeringspropositioner , 57/2000.

Inger, Göran , Svensk rättshistoria , Lund: Liber Läromedel 1980 , 113.

Kyrko-Lagen af 1686 och Kongl. Förordningen, huru med Rättegång i Dom-Kapitlen förhållas skall, af den 11 Februari 1687, samt Författningar, som dem upplysa, förklara, ändra eller tillöka; så ock i särskilda mål utfärdade Kongl. Bref, Resolutioner eller Utslag, som tjena till upplysning om rätta förståndet af Kyrko-Lagen och förordningen om Rättegång i Dom-Kapitlen; På Konungens befallning utgifna , Upsala: Tryckt hos Heffler och Rebell 1845 , Kungligt cirkulärbrev 7.12.1787: § 4: 724–725.

Nordisk familjebok. Konversationslexikon och realencyklopedi 1–38 , Stockholm: Nordisk familjeboks förlags aktiebolag 1904–1926 , 8. http://runeberg.org/nf/

Pirinen, Kauko , Finlands kyrkohistoria 1. Medeltiden och reformationstiden , Skellefteå: Artos 2000 , 50.

Thunander, Rudolf , Hovrätt i funktion. Göta hovrätt och brottmålen 1635–1699 , I, 49:de bandet , Stockholm: Nerenius & Santérus förlag Ab 1993 , 26.

Andra språk

Latin forum privilegiatum
Dåtida finska privilegiotuomioistuin, hovioikeus ensimmäisenä oikeusasteena aatelisille ja tietyissä rikoksissa