Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Från 1809 kollegialt ämbetsverk i Finland med 14 ledamöter som utnämndes av kejsaren och med generalguvernören som ordförande. Regeringskonseljen hade två avdelningar, Justitiedepartementet som ansvarade för rättsskipningen och Ekonomiedepartementet som skötte den civila styrelsen och den allmänna hushållningen. Ekonomiedepartementet var därtill uppdelat i fem expeditioner, Kansliexpeditonen, Finansexpeditionen, Kammar- och räkenskapsexpeditionen, Militieexpeditionen och Ecklesiastikexpeditionen. Regeringskonseljen verkade under prokuratorns tillsyn. År 1816 bytte Regeringskonseljen namn till Kejserliga senaten för Finland.

Finsk beskrivning

hallituskonselji, hallitusneuvosto

Kollegiaalinen virasto Suomen suurruhtinaskunnassa vuosina 1809–1816. Se koostui keisarin nimittämistä jäsenistä sekä kenraalikuvernööristä, joka toimi puheenjohtajana. Konseljissa oli kaksi osastoa: yksi oikeudenkäyttöä varten ja toinen siviilihallilntoa ja yleistä taloudenpitoa varten.

Källor

Finlands statskalender 1811-1950 1811–1950 , 1816 .

Halila, Aimo , Katsaus ylimmän tuomiovallan käytön kehitykseen ennen korkeimman oikeuden perustamista: 9–52. Teoksessa Korkein oikeus 1809–1959. Tietoja hallituskonseljin ja senaatin oikeusosaston sekä korkeimman oikeuden historiasta, toiminnasta ja virkakunnasta. Toim. Matti Mali 1959 , 18–24.

Holmberg, Håkon , Suomen tuomiokunnat ja kihlakunnantuomarit (Domsagor och häradshövdingar i Finland), jämte finsk-svensk ordförteckning över i biografierna nämnda tjänster och myndigheter , Suomen kihlakunnantuomarien yhdistys 1959 , 252.

Karlsson, Göran , Iso ruotsalais-suomalainen sanakirja , 358 , Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 1982–1984 .

Sadeniemi, Matti , Nykysuomen sanakirja 1–6. Valtion toimeksiannosta teettänyt Suomalaisen Kirjallisuuden Seura , Helsinki: WSOY 1951–1961 .

Savolainen, Raimo , Keskusvirastolinnakkeista virastoarmeijaksi: Senaatin ja valtioneuvoston alainen keskushallinto Suomessa 1809–1995 , 22 1996 , 184.

Sonck, J. G. (Johan Gideon) , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto, Svensk-finsk lag- och kurialterminologi , 103 1903 .

Tyynilä, Markku , Senaatti. Tutkimus hallituskonselji-senatista 1809– 1918 , 5 , Helsinki: VAPK-kustannus 1992 , 60, 63.

Översiktskatalog för Riksarkivet 2 , Helsingfors: Riksarkivet 1966 , 45–56.