Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Reglemente för ett skrå inom skråväsendet, gavs dels för hela skråväsendet (Allmän skråordning 1669), dels enskilt för varje skrå sedan medeltiden. Skråordningen innehöll bestämmelser eller stadgar om villkoren för medlemskap i ett visst skrå, medlemmarnas förpliktelser mot skrået och mot varandra, (kontroll av) alstrens kvalitet, pris och avsättning samt om utbildning av lärogossar, gesäller och mästare etcetera.

Finsk beskrivning

ammattikuntajärjestys

Tiettyä ammattikuntaa koskeva sisäinen ohjesääntö, joka annettiin osin koko ammattikuntalaitosta, osin tiettyä ammattikuntaa koskevana aina keskiajalta lähtien (Yleinen ammattikuntajärjestys vuonna 1669). Se sisälsi ammattikunnan jäsenyyden ehdot. jäsenten oikeudet ja velvoitteet, koulutusta koskevat ohjeet sekä ohjeistuksen materiaaleista ja laadusta, hinnoittelusta sekä erottamisesta.

Källor

Karlsson, Göran , Iso ruotsalais-suomalainen sanakirja , 358 , Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 1982–1984 .

Ranta, Raimo , Stadsväsendets allmänna utveckling. Stadsväsendets historia i Finland , Helsingfors: Finlands stadsförbund .

Sadeniemi, Matti , Nykysuomen sanakirja 1–6. Valtion toimeksiannosta teettänyt Suomalaisen Kirjallisuuden Seura , Helsinki: WSOY 1951–1961 .

Sonck, J. G. (Johan Gideon) , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto, Svensk-finsk lag- och kurialterminologi , 103 1903 .

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/

Andra språk

Dåtida finska ammattisäännöt, ammattijärjestys, kiltasääntö, kiltajärjestys

Synonymer

skråstadga