Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Präst som samtidigt innehade klockartjänst, reglerades 1596. Efter 1742 skulle alla vakanta klockartjänster upplåtas till kaplaner. Under reformationstiden fanns i Sverige tidvis ett överskott av präster. Obefordrade präster började därför antaga klockarbefattningar. Troligen samtidigt blev det vanligt att dylika klockare blev ämbetsbiträden åt kyrkoherdarna. Då prästeståndets anseende ökade, ansågs det inte förenligt med predikoämbetets värdighet att några dess medlemmar utförde klockarens sysslor. Vid ombyte av klockartjänster hände därför ofta att befattningen förändrades till en kapellanstjänst. Enligt en förordning från 1742 skulle alla vakanta klockartjänster upplåtas till kaplaner.Tillhörande boställe eller jord anslogs då åt den nya befattningsinnehavaren.

Finsk beskrivning

lukkaripappi, lukkarinvirkaa hoitava pappi

Pappisvihkimyksen saanut henkilö, joka hoiti lukkarinvirkaa. Tittelistä säädettiin vuonna 1596. uskonpuhdistuksen aikana oli papeista ylitarjontaa, jolloin he alkoivat ottaa vastaan myös lukkarintoimia. Vuonna 1742 säädettiin, että kaikki vapaat lukkarinvirat tuli antaa kappalaisille.

Källor

Andersson, Kent & Henrik (red.) Anderö , Ordbok för släktforskare , 5 uppl. , Västerås: Ica 2006 , 215.

Nordisk familjebok. Konversationslexikon och realencyklopedi 1–38 , Stockholm: Nordisk familjeboks förlags aktiebolag 1904–1926 . http://runeberg.org/nf/

Andra språk

Inga termer på andra språk

Se vidare