Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Ecklesiastisk tjänstepost som klockaren vidarebefordrade till nästa klockare eller prästgård, under medeltiden också kloster. Termen användes särskilt om post som sändes från kyrkoherdar och domkapitel till biskopar och prostar. Klockarposten övervakades av kyrkoherdarna. Klockarposten låg efter 1636 utom den då införda ordinarie kronoposten och stadgades som sådan i kyrkolagen 1686. Klockarpost användes av kyrkoförvaltningen ända till slutet av 1800-talet. Från och med 1862 sändes under farsoter också läkemedel, på landshövdingens (guvernörens) befallning. Innan prästerna sände vidare konsistoriets cirkulärbrev, skulle det läggas i kuvert och förseglas så att sådana brev inte kunde läsas av klockaren eller andra.

Finsk beskrivning

lukkarinposti

Kirkollinen virkaposti, jota kuljettivat lukkarit seuraavalle lukkarille tai pappilaan, keskiajalla myös luostariin. Termiä käytettiin erityisesti postista, jota kirkkoherrat ja tuomiokapitulit lähettivät piispoille ja rovasteille.

Källor

Arkistolaitos: Arkivverket, http://www.narc.fi:8080/VakkaWWW/Selaus.action;jsessionid=B75FD7AF5B07A50CE94166657309B3B3?kuvailuTaso=AY&avain=94964.KA

Blomstedt, Yrjö , Lantadministrationen i Finland på 1700-talet. I: Administrasjon i Norden på 1700-tallet, s. 287-304 , 4 , Oslo: Universitetsförlaget 1985 , 296.

Ekman, Fredrick (utarbetad af) , Systematisk samling af utdrag utur gällande författningar rörande ecclesiastik- och skolestaterne uti Storfurstendömet Finland med särskildt hänseende till Åbo Erke-stift I–II, III, IV–V , Åbo: Frenckellska boktryckeriet 1860–1864 , I (1864): II: § 132–133: 358–359 .

Ekman, Fredrick (utarbetad af) , Systematisk samling af utdrag utur gällande författningar rörande ecclesiastik- och skolestaterne uti Storfurstendömet Finland med särskildt hänseende till Åbo Erke-stift I–II, III, IV–V , Åbo: Frenckellska boktryckeriet 1860–1864 , III (1860): IV: § 1836–1837: 1085 .

Jutikkala, Eino , Suomen postilaitoksen historia 1638–1938. Ruotsin vallan aika I 1938 , 32.

Martikainen, Ilkka , Postin ja sen asiakkaan välisen oikeussuhteen sekä postin vahingonkorvausvelvollisuuden kehityksestä 1636–2001 (Pro gradu) , Tampere: Tampereen yliopisto, Julkisoikeuden laitos 2001 , 13. http://tampub.uta.fi/handle/10024/89160

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/