Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Protokoll fört av räkenskapsreviderande tjänsteman eller myndighet under svenska tiden och autonoma tiden om uppdagade brister i en viss finansförvaltning på grund av tjänstefel, -försummelse eller tjänstemans bristande kamerala kunskaper. Memorialen fördes under svenska tiden av bland andra Kammarkollegium och riksdagen, under autonoma tiden av Ekonomiedepartementets expeditioner och lantdagen.

Finsk beskrivning

muistutusluettelo

Kirjanpitoa tarkistaneen virkamiehen tai viranomaisen laatima pöytäkirja havaituista puutteista.

Källor

Sonck, J. G. (Johan Gideon) , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto, Svensk-finsk lag- och kurialterminologi , 103 1903 , 20.

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/

Andra språk

Dåtida finska muistutuskirjelmä tai -luettelo; oikaisukirjelmä

Synonymer

observationsmemorial