Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Skattetal infört cirka 1290 och omnämnt i källorna 1334. Kroktalet var en norm enligt vilken huvudskatten utgick i Övre Satakunda härad och Tavastland ännu på 1500-talet. Kroken betecknade egentligen i Övre Satakunta ett visst område odlad jord av samma värde och lika skattskyldighet som tolv öresland. I Nedre häradet motsvarades kroktalet av röktalet. Enligt skatteundervisningen år 1540 räknades kroktalet i Tavastland vanligen till sex stänger i varje krok beroende på om jorden var korngill.

Finsk beskrivning

koukkuluku

Noin vuonna 1290 käyttöön otettu veroluku, joka mainitaan myös vuoden 1334 lähteissä. Koukkuluku oli pääveron mittayksikkö Ylä-Satakunnan kihlakunnassa sekä Hämeessä vielä 1500-luvulla. Ylä-Satakunnassa koukku vastasi kahdentoista äyrinmaan arvoista viljeltyä maata. Kihlakunnan alemmissa osissa koukkuluku vastasi savulukua. Vuoden 1540 veronlaskennan mukaisesti koukku oli Hämeessä kuusi tangonalaa riippuen maan satoisuudesta.

Källor

Almquist, Johan Axel. , Den civila lokalförvaltningen i Sverige 1523–1630. Med särskild hänsyn till den kamerala indelningen 1 , Stockholm: Norstedt 1919–1922 , 422, 464.

Jutikkala, Eino , Bonden i Finland genom tiderna , Helsingfors: LT 1963 , 67–68.

Sadeniemi, Matti , Nykysuomen sanakirja 1–6. Valtion toimeksiannosta teettänyt Suomalaisen Kirjallisuuden Seura , Helsinki: WSOY 1951–1961 .

Andra språk

Dåtida finska koukkuluku