Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Från 1829 högsta styresman i Överstyrelsen för medicinalverket. Tjänsten överfördes också till Medicinalstyrelsen 1878. Generaldirektören ansvarade för utvecklandet av medicinalväsendet och dess finanser, administrationen av länssjukhusen och andra medicinska inrättningar. Därtill var han ordförande för Collegium medicum. Generaldirektören förutsattes vara promoverad doktor i medicin och bosatt i Helsingfors där universitetet fanns.

Finsk beskrivning

lääkintölaitoksen ylihallituksen pääjohtaja*

Lääkintölaitoksen ylihallituksen korkein johtaja vuodesta 1829 lähtien. Virka jatkui myös Lääkintöhallituksessa vuodesta 1878.

Källor

Finlands statskalender 1811-1950 1811–1950 , 1853, 1880 .

Karsten, Walter , Farmacins historia i Finland , Helsingfors: Farmaceutiska föreningen 1933 .

Pesonen, Niilo , Terveyden puolesta – sairautta vastaan. Terveyden- ja sairaanhoito Suomessa 1800- ja 1900-luvulla , Porvoo: WSOY 1980 , 135.

Ståhlberg, K. J. , Suomen hallinto-oikeus. Sisäasiain hallinto , Helsinki: Otava 1915 , 370.