Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Typ av jordskifte som företogs i delar av Sverige 1803–1804 och stadfästes för hela riket 1807 (utom för Norrland). Enskifte verkställdes aldrig i Finland. Reformen innebar att varje gårds jordegendomar skulle sammanföras till en enda enhet. Enskifte ersattes sedan i Sverige 1827 av laga skifte. Enskifte innebar att man bröt ut delägarnas jordlotter i byns inägor, innan storskiftet genomfördes. Ibland flyttades också gårdsbyggnaderna till de nya enhetliga markerna. Enskifte fick förrättades endast av väl renommerad lantmätare, anställd av landhövdingen och överdirektören gemensamt.

Finsk beskrivning

isonjaon täydennys, yksjako

Maanjakotoimitus, joka suoritettiin osissa Ruotsia vuosina 1803–1804 ja joka säädettiin koko valtakuntaa koskevaksi vuonna 1807. Sitä ei kuitenkaan koskaan ehditty panna toimeen Suomessa. Uudistuksessa jokaisen tilan maat pyrittiin yhdistämään yhdeksi kokonaisuudeksi.

Källor

Bagger-Jörgensen, O. , Lantmäteriets organisation. I: Svenska lantmäteriet 1628–1928. Historisk skildring I: 1–84 , Stockholm: Utgiven av Sällskapet för utgivande av Lantmäteriets Historia 1928 , 31.

Eklund, Stephanie & Annika Rembe , Juridiska ord och begrepp , Stockholm: Karnov Group Sweden AB 2011 .

Haataja, Kyösti , Maanjaot ja talojärjestelmä , 37 , Porvoo: WSOY 1949 , 92–93.

Huhtamies, Mikko , Maan mitta. Maanmittauksen historia Suomessa 1633–2008 , Helsinki: Maanmittauslaitos, Edita 2008 , 244.

Juhlin-Dannfelt, Hermann (red.) , Lantmannens uppslagsbok under medverkan av talrika fackmän , Stockholm: Norstedt 1923 , 572. http://runeberg.org/lantuppsl/

Karlsson, Göran , Iso ruotsalais-suomalainen sanakirja , 358 , Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 1982–1984 , I: 476.

Sonck, J. G. (Johan Gideon) , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto, Svensk-finsk lag- och kurialterminologi , 103 1903 , 90.

Ståhlberg, K. J. , Suomen hallinto-oikeus. Sisäasiain hallinto , Helsinki: Otava 1915 , 745.

Wikipedia – Vapaa tietosanakirja, http://fi.wikipedia.org

Andra språk

Dåtida finska yksjako, yksijako, yksipalstaisjako, isojaon järjestely, isonjaonjärjestely, Ruotsin enskifte

Tid

Svenska tiden

1800-tal

(1783)
1807–1809 (Finland)

Synonymer

svenska enskiftet