Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Ursprungligen edsvuren praktikant vid hovrätt som för förkovran i rättslära och domstolsarbete fick följa med hovrättsbehandlingen och skriva ut (eller rent) vissa rättsliga dokument. Sedan självständighetstiden används termen om jurist med domarbehörighet som är inskriven vid hovrätten för domstolspraktik, i avsikt att förvärva titeln vicehäradshövding. Hovrättsauskultanter infördes vid Svea hovrätt kring 1620, vid Åbo hovrätt 1634.

Finsk beskrivning

hovioikeuden auskultantti

Källor

Blomstedt, Yrjö , Kuninkaallisen majesteetin oikeus Suomessa. Teoksessa Turun hovioikeus 1623 31/10 1973 Åbo hovrätt 1973, s. 31–168 , Porvoo-Helsinki: WSOY 1973 , 107–112.

Blomstedt, Yrjö , Vaasan hovioikeus 1776–1976. 200-vuotishistorian pääpiirteitä. Teoksessa Vaasan hovioikeus 1776–1976. Kirjoituksia ja kuvia 200-vuotistaipaleelta. Toim. Erkki Rintala , Vaasa: Vaasan hovioikeus 1976 , 42.

Karlsson, Göran , Iso ruotsalais-suomalainen sanakirja , 358 , Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 1982–1984 , I: 921.

Nikkarinen, Lasse (toim.) , Lakitieto 4 , Helsinki: Otava 1983 , 1836.

Sonck, J. G. (Johan Gideon) , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto, Svensk-finsk lag- och kurialterminologi , 103 1903 , 150.

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/