Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Inrättning för försörjning och vård av invalider eller uttjänta fattiga krigsmän. Den första inrättningen öppnades i Vadstena kloster 1646. Krigsmanshusen upprätthölls genom krigsmanshusavgifter som drevs in av Krigsmanshuskontoret och placerades i Krigsmanshusfonden, ursprungligen Vadstena krigsmanshuskassa.

Finsk beskrivning

sotilashuone

Invalidisoituneiden tai täysin palvelleiden köyhien sotilaiden hoito- ja sairaanhoitolaitos. Ensimmäinen sotilashuone avattiin Vadstenan luostariin 1646. Laitoksen toimintaa pidettiin yllä Sotilashuonekonttorin perimien sotilashuonemaksujen avulla ja maksut menivät alun perin Vadstenan sotilashuonerahastolle, sittemmin Yleiselle Sotilashuonerahastolle.

Källor

Bonsdorff, Johan Gabriel , von , Stor-Furstendömet Finlands kameral-lagfarenhet. Första delen , Helsingfors: G.O. Wasenius 1833 , 62.

Henel, Andreas Jochim , von , Det Anno 1729 florerande Swerige, eller Fullkommelig Beskrifning Om den mycket kloka och högst-berömmeligste Regereingens Författning, Inrätt ning occh Beskaffenhet uti Riket , Leipzig: Zunkel 1730 , 17–18.

Sadeniemi, Matti , Nykysuomen sanakirja 1–6. Valtion toimeksiannosta teettänyt Suomalaisen Kirjallisuuden Seura , Helsinki: WSOY 1951–1961 .

Sonck, J. G. (Johan Gideon) , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto, Svensk-finsk lag- och kurialterminologi , 103 1903 , 195.

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/