Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Egentligen Riksens Högl. Ständers Kontor, ett under riksdagen 1719 inrättat finansorgan för likvidering av den under Karl XII uppkomna statsskulden. Kontoret bestod av ett av riksdagen förordnat fullmäktige. Det praktiska arbetet sköttes av en kommissarie med biträde av en bokhållare, räntmästare och notarie samt ett antal kammarskrivare.

Finsk beskrivning

Valtakunnan säätyjen konttori

Vuonna 1719 perustettu talouselin, jonka tehtävänä oli selvittää Kaarle XII:n aikana syntynyt valtionvelka.

Källor

Henel, Andreas Jochim , von , Det Anno 1729 florerande Swerige, eller Fullkommelig Beskrifning Om den mycket kloka och högst-berömmeligste Regereingens Författning, Inrätt ning occh Beskaffenhet uti Riket , Leipzig: Zunkel 1730 , 287.

Herlitz, Nils , Grunddragen av det svenska statsskickets historia , Stockholm: Norstedt 1928 , 160.

Andra språk

Inga termer på andra språk

Synonymer

Riksens höglofl. Ständers Contoir
Riksens höglovlige ständers kontor