Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Landbohemman som tillhörde det ypperliga frälset. De hade samma friheter som det säteri, vilket de lydde under. Enligt adelsprivilegierna 1612 och 1617 gällde detta alla de hemman som låg på säteriets marker. Privilegierna omfattade också eventuella nyanlagda hemman och torp. I praktiken räknades alla säteriet tillhörande hemman i samma by som säteriet. I Finland räknades också säteriets hemman i grannbyn, trots att detta var förbjudet 1638.

Finsk beskrivning

rajatila

Tila, joka kuului täyden rälssioikeuden omaavan tilan maihin. Sillä oli samat oikeudet, kun säterikartanolla, jonka alaisuuteen se kuului. Vuosien 1612 ja 1617 aatelisprivilegioiden mukaan etuoikeuksista nauttivat kaikki säterin maa-alueella sijaitsevat tilat, myös uudistilat ja torpat. Käytännössä kaikki säteriin kuuluvat tilat luettin säterin oman kylän tiloiksi, Suomessa myös naapurikylän tilat, vaikka tämä oli kiellettyä.

Källor

Bonsdorff, Johan Gabriel , von , Stor-Furstendömet Finlands kameral-lagfarenhet. Första delen , Helsingfors: G.O. Wasenius 1833 , 31.

Gyldén, Claes Wilhelm , Samling af Författningar rörande Landtmäteriet och Justeringen af Mått, Mål och Vigt i Finland, jemte Anwisning eller Sak-Register , Helsingfors: H. C. Friis 1853 , 925–926.

Nordisk familjebok. Konversationslexikon och realencyklopedi 1–38 , Stockholm: Nordisk familjeboks förlags aktiebolag 1904–1926 . http://runeberg.org/nf/

Otavan iso tietosanakirja. Encyclopaedia Fennica 1–10 , Helsinki: Otava 1962–1968 , V (1915): 1471–1472.

Sadeniemi, Matti , Nykysuomen sanakirja 1–6. Valtion toimeksiannosta teettänyt Suomalaisen Kirjallisuuden Seura , Helsinki: WSOY 1951–1961 .

Sonck, J. G. (Johan Gideon) , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto, Svensk-finsk lag- och kurialterminologi , 103 1903 , 298.

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/

Swenne, Hakon , Svenska adelns ekonomiska privilegier 1612–1651 med särskild hänsyn till Älvsborgs län. (Diss.) 1933 , 21, 44–47.

Andra språk

Dåtida finska rajapiiritila, rajapiiritalo, piiritalo

Synonymer

rå och rörshemman