Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Frivilligt bidrag till förmån för hospital, lasarett och fattiga. Kontingentmedlen samlades efter 1683 in i varje församling vid bröllop och dop. Uppbördsåret sträckte sig från maj till maj. Varje pastor upprättade en bok där han skrev in beloppet och om möjligt lät någon av de närvarande bestyrka det. Vid uppbördsårets slut förtecknade kontraktsprosten alla insamlade medel och redovisade dem vid den årliga kyrkorannsakningen. Därefter sändes medlen direkt till lantränteriet eller via konsistoriet.

Finsk beskrivning

avustukset

Vapaaehtoisesti annettu apu sairaalan, lasaretin tai köyhien hyväksi. Avustuksia kerättiin vuodesta 1683 joka seurakunnassa häiden ja kastetilaisuuksien yhteydessä. Kantovuosi kesti toukokuusta seuraavaan toukokuuhun. Jokaisenen pastori piti kirjaa tuloista ja antoi jonkun läsnäolevan todistaa kirjauksensa. Kantovuoden lopussa läänintrovasti kirjasi saadut varat ja tilitti ne vuosittaisen kirkontarkastuksen yhteydessä. Sen jälkeen rahat lähetettiin suoraan tai konsistorion kautta lääninrahastoon.

Källor

Bonsdorff, Johan Gabriel , von , Stor-Furstendömet Finlands kameral-lagfarenhet. Andra delen , Helsingfors: G.O. Wasenius 1833 , 811–812.

Ekman, Fredrick (utarbetad af) , Systematisk samling af utdrag utur gällande författningar rörande ecclesiastik- och skolestaterne uti Storfurstendömet Finland med särskildt hänseende till Åbo Erke-stift I–II, III, IV–V , Åbo: Frenckellska boktryckeriet 1860–1864 , III (1860): IV: § 1709, 1711: 1002, 1003 .

Sonck, J. G. (Johan Gideon) , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto, Svensk-finsk lag- och kurialterminologi , 103 1903 , 190.

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/