Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Beteckning för system för insamlande av befolkningsstatistik i Sverige och Finland 1749–1858, också samlande benämning på den på detta sätt erhållna statistiken. Den genom 1686 års kyrkolag införda allmänna kyrkobokföringen i Sverige kom snart att möjliggöra tabellariska sammanställningar över födda och döda. På initiativ från enskilt håll verkställdes sammanställningar över födda och döda för hela riket 1721–1735 och sedan för varje enskilt år 1735–1749. Då intresset för mera fullständiga tabellariska sammanställningar ökade, godkändes planen för inrättandet av Tabellverket 1749. Församlingarnas präster upprättade tabeller över folkmängden och befolkningens förändringar för församlingarna som adderades kontraktsvis till prosteritabeller. Dessa sammanfördes sedan läns- eller stiftsvis till läns- eller stiftstabeller vilka sammanställdes av tabellverkskommissioner till slutliga generaltabeller för hela riket.Verksamheten leddes under perioden 1756–1758 av Tabellverkskommissionen under Kanslikollegium och 1758–(1809)1858 av Statistiska tabellkommissionen, under perioden 1809–1865 av Senatens kammarexpedition, 1865–1870 av Temporära statistiska byrån, 1870–1884 av Statistiska ämbetsverket och från 1884 av Statistiska centralbyrån.

Finsk beskrivning

Taulustolaitos, Tabellilaitos, Taulukkolaitos

väestötilastoja laatinut instituutio; Vuosina 1749-1858 toiminut väestön tilastoinnista vastannut laitos Ruotsissa ja Suomessa

Källor

Lindroth, Sten , Svensk lärdomshistoria. Frihetstiden , Stockholm: Norstedt 1997 .

Sadeniemi, Matti , Nykysuomen sanakirja 1–6. Valtion toimeksiannosta teettänyt Suomalaisen Kirjallisuuden Seura , Helsinki: WSOY 1951–1961 .

Sonck, J. G. (Johan Gideon) , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto, Svensk-finsk lag- och kurialterminologi , 103 1903 , 346.

Svensk uppslagsbok 1-32 , andra omarbetade och utvidgade upplagan , Malmö: Förlagshuset Norden 1947–1955 .

Wikipedia – Vapaa tietosanakirja, http://fi.wikipedia.org

Översiktskatalog för Riksarkivet III , Helsingfors: Riksarkivet 1972 , 399–400.

Andra språk

Dåtida finska tapellilaitos, väkiluvuntaulustolaitos, väkiluvun taulusto, väkiluvun tilasto, väkilukutilasto