Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Från 1500-talet om kronans tjänsteman i stad, tidigare även kallad byfogde. Stadsfogden hade varierande uppgifter i olika städer, bl.a. att övervaka förvaltningen och verkställigheten av stadens beslut samt att som kungligt ombud bevaka kronans intressen, en uppgift som 1634 överfördes på landshövdingen. Därefter hade stadsfogden diverse övervakningsuppgifter inom till exempel vakthållning, handel och uppbörd. Från 1736 var stadsfogden framför allt utsökningsman och underexekutor, tillsatt och avlönad av magistraten. Sedan självständigheten är stadsfogde en tjänstebeteckning för en stads juridiskt utbildade utmätningsman.

Finsk beskrivning

kaupunginvouti

1500-luvulta lähtien kruunun virkamies kaupungeissa, aikaisemmin tunnettu myös nimikkeellä kylävouti. Tehtävät vaihtelivat kaupungeittain hallinnon valvonnasta kaupungin päätösten toteuttamiseen tai kruunun intressien valvomiseen (vuodesta 1634 tehtävä siirtyi maaherralle). Vuodesta 1736 lähtien hän vastasi ennen kaikkea ulosotoista.

Källor

Havansi, Erkki , ”34.2”, Oikeudenkäynti ja pakkotäytäntö , Helsinki: Helsingin yliopiston oikeustieteellinen tiedekunta 2007 , 197.

Holmberg, Håkon , Suomen tuomiokunnat ja kihlakunnantuomarit (Domsagor och häradshövdingar i Finland), jämte finsk-svensk ordförteckning över i biografierna nämnda tjänster och myndigheter , Suomen kihlakunnantuomarien yhdistys 1959 , 253.

Länsräkenskaperna, Gamla Finland i Riksarkivet (enskild volym: FRA + nr) , 9968.

Nordisk familjebok. Konversationslexikon och realencyklopedi 1–38 , Stockholm: Nordisk familjeboks förlags aktiebolag 1904–1926 , 26: 898. http://runeberg.org/nf/

Ranta, Raimo , Stadsväsendets allmänna utveckling. Stadsväsendets historia i Finland , Helsingfors: Finlands stadsförbund , 83.

Ruuth, J.W. , Viborgs stads historia II 1906 , 654.

Sadeniemi, Matti , Nykysuomen sanakirja 1–6. Valtion toimeksiannosta teettänyt Suomalaisen Kirjallisuuden Seura , Helsinki: WSOY 1951–1961 .

Sonck, J. G. (Johan Gideon) , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto, Svensk-finsk lag- och kurialterminologi , 103 1903 , 330.

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/

Svensk uppslagsbok 1-32 , andra omarbetade och utvidgade upplagan , Malmö: Förlagshuset Norden 1947–1955 .

Tiihonen, Seppo & Paula Tiihonen , Suomen hallintohistoria 1984 , 28.