Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Hög hovämbetsman, från 1780 tjänstebeteckning för chefen för hovjägeriet, tidigare kallad riksjägmästare, med ansvar för att ordna de kungliga jakterna, övervaka kronans jaktparker och skogs- och jaktpersonalen. Sedermera blev ”överhovjägmästare” en titel utan motsvarande ämbete. Jaktstadgan 1808 fastställde att överhovjägmästaren skulle se till att bestämmelserna om jakt och djurfång efterlevdes samt vara chef över skogs- och jaktbiträdena.

Finsk beskrivning

ylihovijahtimestari

Ylihovijahtimestari oli vuodesta 1780 hovin metsästäjäkunnan päällikön nimike, aiemmin valtakunnanjahtimestari. Hän oli korkea virkamies, jonka vastuulla oli kuninkaallisten metsästysten järjestäminen, valvoa kruunun metsästysalueita sekä metsästä ja metsästyksestä vastaavaa henkilökuntaa.

Källor

Hof-calender (utg. Kongl. Vetenskapsacad.) , Kungl. vetenskapsakademien 1749–1813 , 1783, 1789, 1793, 1800.

Lewenhaupt, Sten , Svenska högre ämbetsmän från 1634. Högre ämbetsmän och chefer för statliga verk och inom central och lokalförvaltningen m.m. namn och årtal , Stockholm: Norstedt 1962 , 91, 119.

Nordisk familjebok. Konversationslexikon och realencyklopedi 1–38 , Stockholm: Nordisk familjeboks förlags aktiebolag 1904–1926 , 11: 893. http://runeberg.org/nf/

Sonck, J. G. (Johan Gideon) , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto, Svensk-finsk lag- och kurialterminologi , 103 1903 , 422.

Andra språk

Dåtida finska yli-hovijahtimestari

Synonymer

förste hovjägmästare