Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Från 1675 en apotekares närmaste biträde. Enligt medicinalordningen 1797 kunde en Pharmaciae Candidat bli förordnad eller genom kontrakt kallad till provisor på ett apotek. Han skulle då genomgå provisorsexamen inför Collegium medicum och avlägga provisorsed. Först därefter fick han träda i tjänst. Sedermera är ”provisor” titel för person som har en femårig universitetsutbildning inom läkemedelsområdet i Finland.

Finsk beskrivning

proviisori

Vuodesta 1675 lähtien apteekkarin lähin apulainen apteekissa. Vuoden 1797 lääkintäasetuksessa säädettiin, että Pharmaciae Candidat -tutkinnon suorittanut henkilö voitiin määrätä tai sopimuksella palkata proviisoriksi apteekkiin.

Källor

Karsten, Walter , Farmacins historia i Finland , Helsingfors: Farmaceutiska föreningen 1933 .

Modée, Reinhold Gustaf , Utdrag ur alla ifrån 1718 års slut till 1794 års slut utkomne Publique Handlingar, Placater, Förordningar, Resolutioner och Publicationer som Riksens Styrsel samt Inwärtes Hushållning och Författningar i gemen, jämwäl ock Stockholms stad i synnerhet angå I–X 1742–1829 , XIII: 330 (1786).

Stiernman, Anders A , von , Samling utaf kongl. bref, stadgar och förordningar &c. angående Sveriges rikes commerce, politie och oeconomie 1–6, Reg 1747–1775 , IV: 91 (1675).

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/