Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Efter 1697 titel för föredragande ämbetsman i Kgl. Maj:ts kansli, av lika värdighet som de kungliga råden, sedan 1826 honorärtitel som utdelades till finsk medborgare av statsöverhuvudet på ansökan och mot en stämpelskatt, som betalades av den part som önskade honorera en tidigare dignitär. Titeln gav under ryska tiden sin innehavare rang av femte rangklassen, motsvarande militärgraden kommendörkapten från 1827. I Finland används inte den i Sverige förekommande benämningen statsråd för enskilda regeringsledamöter.

Finsk beskrivning

valtioneuvos

Ruotsin vallan aikana vuodesta 1697 käytössä ollut titteli asioita esittelevälle virkamiehelle kuninkaankansliassa, vastasi arvoltaan kuninkaallista neuvosta. Sittemmin vuosina 1826–1917 kunniatittelinä, jonka valtion päämies jakoi hakemuksesta suomen kansalaisille leimaveroa vastaan. Leimaveron maksoivat titteliä jollekulle hakevat. Antoi saajalleen virkaluokitustason viisi, mikä vastasi komentajakapteenin sotilasarvoa.

Källor

Bonsdorff, Johan Gabriel , von , Stor-Furstendömet Finlands kameral-lagfarenhet. Andra delen , Helsingfors: G.O. Wasenius 1833 , 814.

Herlitz, Nils , Grunddragen av det svenska statsskickets historia , Stockholm: Norstedt 1928 , 107 Rangordningen 1826, 1897.

Holmberg, Håkon , Suomen tuomiokunnat ja kihlakunnantuomarit (Domsagor och häradshövdingar i Finland), jämte finsk-svensk ordförteckning över i biografierna nämnda tjänster och myndigheter , Suomen kihlakunnantuomarien yhdistys 1959 , 256.

Sadeniemi, Matti , Nykysuomen sanakirja 1–6. Valtion toimeksiannosta teettänyt Suomalaisen Kirjallisuuden Seura , Helsinki: WSOY 1951–1961 .

Sonck, J. G. (Johan Gideon) , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto, Svensk-finsk lag- och kurialterminologi , 103 1903 , 333.

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/

Andra språk

Tyska statsraat
Dåtida finska valtioneuvos