Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Under svenska tiden och förra delen av autonoma tiden om redogörelse över besvärsförfarandet, med uppgifter om tid, grunder och besvärsmyndighet, också om själva dokumentet som innehöll en dylik redogörelse. Redogörelsen upprättades av till exempel kollegier, landshövdingar och magistrater, enligt gällande författningar, och ingick efter 1766 i varje utslag över ett ekonomi- och förvaltningsärende (politimål).

Finsk beskrivning

valitusosoitus

Ruotsin vallan ja autonomian aikana käytetty nimitys valitusmenettelyä koskevasta selvityksestä, josta käyvät ilmi aika, perusteet sekä viranomainen, joka asiaa käsittely. Termiä käytettiin myös itse asiakirjasta. Valitusosoituksen laativat esimerkiksi kollegiot, maaherrat sekä maistraatit voimassaolevien asetusten mukaisesti ja sellainen tuli liittää vuodesta 1766 lähtien myös jokaiseen oikueden päätökseen kunnallisissa talous- ja hallintoasioissa.

Källor

Bonsdorff, Johan Gabriel , von , Stor-Furstendömet Finlands kameral-lagfarenhet. Tredje delen , Helsingfors: G.O. Wasenius 1833 , 912.

Nikkarinen, Lasse (toim.) , Lakitieto 4 , Helsinki: Otava 1983 , 2260–2261.

Sonck, J. G. (Johan Gideon) , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto, Svensk-finsk lag- och kurialterminologi , 103 1903 , 45.

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/

Svenskt lagspråk i Finland. Särskilt kap. 12 Finsk-svensk ordlista: 271–400 , Helsingfors: Statsrådets kansli 2010 , 319. http://www.finlex.fi/data/normit/35799-Svenskt_lagsprak_i_Finland2010.pdf