Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Sedan början av 1800-talet benämning på manlig och vanligen gift lantarbetare, som var hel- eller deltidsanställd på en egendom och fick sin lön helt (eller till stor del) i naturaförmåner, huvudsakligen i sådana produkter som producerades på egendomen. Beroende på villkoren kallades stataren stattorpare, statdräng eller statkarl (spannmålskarl). Stataren hade i regel lagstadgad skyldighet att arbeta alla arbetsdagar hos husbonden. I statskontraktet ingick att hustrun hade mjölkningsplikt (ofta tre gånger per dag). Stataren hade fri bostad med bränsle samt läkarvård och medicin. Emedan avlöningen inte var beroende av statarfamiljens storlek, hörde statare med stora familjer till de fattigaste lantbruksarbetarna fram till 1920-talet. Flera familjer var ofta inhysta i samma hus, en så kallad statarekasern. Bostadens storlek för en statarfamilj reglerades genom lagstiftning. Systemet med statare avskaffades i Sverige 1945.

Finsk beskrivning

muonamies

1800-luvun alusta yleisesti käytetty nimitys miespuolisesta ja tavallisesti naimisissa olevasta maatyöläisestä, joka oli osa- ja tai kokoaikaisesti työllistetty tilalle ja joka sai palkkaansa kokonaan tai pääosin luonnontuotteina eli pääasiassa tilan omina tuotteina. Vaimolla oli yleensä lypsyvelvollisuus kolme kertaa päivässä. Sai ilmaisen asunnon, polttopuut, lääkärinhoidon ja lääkkeet. Koska palkka ei kuitenkaan ollut riippuvainen perheen koosta, kuuluivat muonamiehet usein köyhimpiin maatyöläisiin ja he asuivat usein useampi perhe yhdessä niin sanotuissa muonamiestuvissa tai -kasarmeissa.

Källor

Andersson, Kent & Henrik (red.) Anderö , Ordbok för släktforskare , 5 uppl. , Västerås: Ica 2006 , 233.

Juhlin-Dannfelt, Hermann (red.) , Lantmannens uppslagsbok under medverkan av talrika fackmän , Stockholm: Norstedt 1923 , 1044. http://runeberg.org/lantuppsl/

Sadeniemi, Matti , Nykysuomen sanakirja 1–6. Valtion toimeksiannosta teettänyt Suomalaisen Kirjallisuuden Seura , Helsinki: WSOY 1951–1961 .

Sonck, J. G. (Johan Gideon) , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto, Svensk-finsk lag- och kurialterminologi , 103 1903 , 331.

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/