Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Benämning på en överenskommelse om erläggandet av en fixerad skatteprestation, vanligen mellan kronan och en eller flera skattebetalare.

Finsk beskrivning

sääntönäisvero

Kruunun ja verotettavan välinen sopimus tietynsuuruisen veron säännöllisestä suorittamisesta.

Källor

Ahlman, Ferdinand , Svenskt-finskt lexikon. Red. K. Forsman , Tredje, tillökta och omarbetade upplagan , Tredje, tillökta och omarbetade upplagan , 38 , Helsingfors: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 1885 , 750 (stadgeskatt).

Kerkkonen, Gunvor (red.) , Kulturhistoriskt lexikon för nordisk medeltid I–XXII , [København]: Rosenkilde og Bagger 1956–1978 , XVII: 703f.

Sadeniemi, Matti , Nykysuomen sanakirja 1–6. Valtion toimeksiannosta teettänyt Suomalaisen Kirjallisuuden Seura , Helsinki: WSOY 1951–1961 .