Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Präst anställd i predikoämbete på ett bruk som utgjorde ett kapellag under moderförsamlingen; brukspräst, brukspastor. Det var i princip förbjudet att hålla brukspräst enligt kyrkolagen 1686, som bara gav adelsmän rätt att hålla huspräster. Brukspredikanter började dock förekomma på bruken under 1700-talet, med tillstånd av domkapitlet. Anställningen gick till på samma sätt som vid anställning av huspredikant. Brukspredikanterna förbjöds 1760 och 1842 att verka i andra församlingar och att överlag blanda sig i andra församlingars ordinarie prästerskaps göromål.

Finsk beskrivning

ruukinsaarnaaja

Pappi, joka oli palkattu saarnaajaksi ruukkiin, joka muodosti kappeliseurakunnan suuremman emäseurakunnan alaisuudessa. Tunnettiin myös nimellä ruukinpappi tai ruukinpastori. Vuoden 1686 lain mukaan vain aatelisilla oli oikeus pitää kotisaarnaajia, mutta 1700-luvulla rukkien yhteyteen alettiin silti palkata saarnaajia enenevässä määrin ja tuomiokapitulin luvalla.

Källor

Ekman, Fredrick (utarbetad af) , Systematisk samling af utdrag utur gällande författningar rörande ecclesiastik- och skolestaterne uti Storfurstendömet Finland med särskildt hänseende till Åbo Erke-stift I–II, III, IV–V , Åbo: Frenckellska boktryckeriet 1860–1864 , III (1860): I: § 28: 15–16.

Sonck, J. G. (Johan Gideon) , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto, Svensk-finsk lag- och kurialterminologi , 103 1903 , 60.

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/