Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Under tegskiftet ett avskilt liggande nybygge på en bys utmarker som inte hade samfällda ägor med andra hemman och som kameralt utgjorde en by. Efter storskiftet förändrades benämningen till avsidesboende, ensamboende. Hemmansägaren hade full äganderätt endast till det avgränsade området.

Finsk beskrivning

yksittäistila, yksittäisasumus (siirtokylä)

Sarkajaon aikaan erillään muusta kylästä tai sen ulkoreunalla sijaitseva uudistila, jolla ei ollut yhteistä omistusta muiden tilojen kanssa ja joka kameraalisesti laskettiin erilliseksi kyläksi.

Källor

Bonsdorff, Johan Gabriel , von , Stor-Furstendömet Finlands kameral-lagfarenhet. Första delen , Helsingfors: G.O. Wasenius 1833 , 4.

Cserhalmi, Niklas , Fårad mark. Handbok för tolkning av historiska kartor och landskap , Stockholm: Sveriges hembygdsförbund 1998 , 18.

Gyldén, Claes Wilhelm , Samling af Författningar rörande Landtmäteriet och Justeringen af Mått, Mål och Vigt i Finland, jemte Anwisning eller Sak-Register , Helsingfors: H. C. Friis 1853 , 916.

Jutikkala, Eino , Bonden i Finland genom tiderna , Helsingfors: LT 1963 .

Sadeniemi, Matti , Nykysuomen sanakirja 1–6. Valtion toimeksiannosta teettänyt Suomalaisen Kirjallisuuden Seura , Helsinki: WSOY 1951–1961 .

Sonck, J. G. (Johan Gideon) , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto, Svensk-finsk lag- och kurialterminologi , 103 1903 , 90.

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/

Andra språk

Dåtida finska yksinäistalo

Synonymer

avsidesboende
ensamboende
enstaka gård