Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Från medeltiden fram till kommunreformen 1864, av sockenmännen utsedd och avlönad edsvuren skrivare. Sockenskrivaren bevakade böndernas rättigheter i företrädesvis kamerala ärenden, förde socknens protokoll över skatteuppbörden vid uppbördstämmorna och såg till att de betalda skatterna fördes in i böndernas kvittoböcker.

Finsk beskrivning

pitäjänkirjuri

Pitäjän asukkaiden valitsema ja palkkaama, valantehnyt kirjuri, jollainen oli pitäjässä aina keskiajalta vuoden 1864 kuntauudistukseen asti. Pitäjänkirjuri valvoi talonpoikien oikeuksia kameraalisissa asioissa, piti pöytäkirjaa veronperinnästä sekä piti huolta siitä, että maksetut verot kirjattiin talonpoikien kuittikirjoihin.

Källor

Andersson, Kent & Henrik (red.) Anderö , Ordbok för släktforskare , 5 uppl. , Västerås: Ica 2006 , 232.

Bonsdorff, Johan Gabriel , von , Stor-Furstendömet Finlands kameral-lagfarenhet. Andra delen , Helsingfors: G.O. Wasenius 1833 , 616.

Murtorinne, Eino , Finlands kyrkohistoria. Från förtrycksperioden till våra dagar 1900–1990 4 , Skellefteå: Artos 2000 , 63.

Sadeniemi, Matti , Nykysuomen sanakirja 1–6. Valtion toimeksiannosta teettänyt Suomalaisen Kirjallisuuden Seura , Helsinki: WSOY 1951–1961 .

Sonck, J. G. (Johan Gideon) , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto, Svensk-finsk lag- och kurialterminologi , 103 1903 , 327.

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/

Tiihonen, Seppo & Paula Tiihonen , Suomen hallintohistoria 1984 , 27.

Andra språk

Dåtida finska pitäjänkirjuri

Synonymer

sockneskrivare

Se vidare