Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Formell anteckning eller dokument från ett möte eller annan sammankomst, vilket innehåller uppgifter om beslut och mötesgång. Protokollen är ofta utformade enligt standardiserad modell. I vissa fall är protokoll föreskrivet i lag, exempelvis protokoll fört vid rättegångsförhandlingar. Vid kollegiala centrala ämbetsverk upprättades sessionsprotokoll, där de närvarande ledamöterna uppräknades liksom även de behandlade ärendena. De fattade besluten antecknades i protokollet. ”Protokoll” kallades även handlingar som upprättades på grundval av myndigheternas sessionsjournaler. Protokoll är också ett uttryck för de regler, uppförande och kommunikation som gäller i ett visst sammanhang, exempelvis det diplomatiska protokollet. I utrikesförvaltningen finns det ofta en särskild protokollbyrå, avdelning eller sektion som ansvarar för dessa ärenden.

Finsk beskrivning

pöytäkirja

Kokouksen yhteydessä tehdyt viralliset muistiinpanot tai asiakirjat, joista käyvät ilmi tiedot tehdyistä päätöksistä ja kokouksen kulusta. Laaditaan usein vakiintuneen kaavan mukaisesti ja on joissain tapauksissa läkisääteinen, kuten oikeudenkäynneissä. Ruotsinkielinen termi ”protokoll” voi itarkoittaa myös protokollaa eli säännöstöä, joka koskee virkamiesten arvojärjestystä, toimintapoja sekä kommunikaatiota ja jonka mukaisesti esimerkiksi diplomaattien tulee virassaan toimia.

Källor

Bonsdorff, Johan Gabriel , von , Stor-Furstendömet Finlands kameral-lagfarenhet. Andra delen , Helsingfors: G.O. Wasenius 1833 , 769.

Brokgauz, F.A. & I.A. Efron , Enciklopedičeskij slovar. Izdatel´ F.A. Brokgauz i I.A. Efron, 1–41 1890–1904 , 22: 73.

Otavan iso tietosanakirja. Encyclopaedia Fennica 1–10 , Helsinki: Otava 1962–1968 , VII (1964: 64.

Polnoe sobranie zakonov Rossijskoj Imperii (Sobranie pervoe 1649–1825) I–XLVI 1828–1830 .

Sadeniemi, Matti , Nykysuomen sanakirja 1–6. Valtion toimeksiannosta teettänyt Suomalaisen Kirjallisuuden Seura , Helsinki: WSOY 1951–1961 .

Sonck, J. G. (Johan Gideon) , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto, Svensk-finsk lag- och kurialterminologi , 103 1903 .

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/

Viikki, Raimo , Vanhan Suomen asiakirjat. Suomen historian asiakirjalähteet 1994 , 149.

Wikipedia – Vapaa tietosanakirja, http://fi.wikipedia.org