Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Upplåtelse av nyttjanderätt till jord mot lega. Arrende förutsatte ett skriftligt avtal såvida parterna inte nöjde sig med muntligt avtal. Arrenden ingicks för en viss tid, högst 50 år, eller under arrendatorns livstid, undantagsvis också under upplåtarens livstid (till exempel fideikommiss). Arrendet, vanligen i penningar eller naturalster, samt dagsverken till jordägaren fastslogs i arrendeavtalet och skulle betalas senast tre månader före arrendeårets utgång. Även nyttjanderätten (till exempel jakt och fiske, skog och torv) fastslogs i avtalet.

Finsk beskrivning

arenti, maan tai käyttöoikeuden vuokra

Maan käyttöoikeuden luovutus vuokraa vastaan. Edellytti pääsääntöisesti kirjallista sopimusta, jossa kestoksi asetettiin tietty aika, maksimissaan 50 vuotta tai vuokraajan tai vuokralleantajan elinaika. Rahassa tai luonnontuotteissa suoritettava vuokra sekä omistajalle tehtävät päivätyöt vahvistettiin arentisopimuksessa ja ne tuli maksaa viimeistään kolme kuukautta ennen arentivuoden loppua. MSopimuksessa määriteltiin myös nautintaoikeus metsänriistaan, kalaan, metsään ja turpeeseen.

Källor

Bonsdorff, Johan Gabriel , von , Stor-Furstendömet Finlands kameral-lagfarenhet. Första delen , Helsingfors: G.O. Wasenius 1833 , 16, 18, 20.

Juhlin-Dannfelt, Hermann (red.) , Lantmannens uppslagsbok under medverkan av talrika fackmän , Stockholm: Norstedt 1923 , 44. http://runeberg.org/lantuppsl/

Sadeniemi, Matti , Nykysuomen sanakirja 1–6. Valtion toimeksiannosta teettänyt Suomalaisen Kirjallisuuden Seura , Helsinki: WSOY 1951–1961 .

Sonck, J. G. (Johan Gideon) , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto, Svensk-finsk lag- och kurialterminologi , 103 1903 .