Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Ursprungligen väg som låg under konungens särskilda beskydd, härväg. Sedan 1500-talet allmän landsväg och den väg längs vilken konungen färdades på sin eriksgata, med gästgivargårdar med jämna mellanrum. Allmänna landsvägar löpte genom landet, mellan stapel- och uppstäder. De byggdes och underhölls med statliga medel och kallades vanligen kungsvägar. En allmän landsväg skulle enligt reglementet 1735 vara minst 10 alnar bred. I den finska delen av svenska riket löpte kungsvägen längs med kusten från Åbo i väster till Vederlax i öster.

Finsk beskrivning

yleinen maantie

Alun perin tie, joka oli kuninkaan erityisessä suojeluksessa, sotilastie. 1500-luvulta lähtien yleinen maantie ja tie, jota pitkin uusi kuningas kulki eerikinretken ja jonka varrella oli kestikievareita tasaisin välimatkoin. Tietä pidettiin yllä julkisin varoin ja sitä kutsuttiin yleisesti kuninkaantieksi. Sen tuli vuoden 1735 ohjesäännön mukaisesti olla vähintään 10 kyynärää eli noin kuusi metriä leveä .

Källor

Bonsdorff, Johan Gabriel , von , Stor-Furstendömet Finlands kameral-lagfarenhet. Andra delen , Helsingfors: G.O. Wasenius 1833 , 628, 739–740.

Sadeniemi, Matti , Nykysuomen sanakirja 1–6. Valtion toimeksiannosta teettänyt Suomalaisen Kirjallisuuden Seura , Helsinki: WSOY 1951–1961 .

Andra språk

Dåtida finska yleinen maantie, valtamaantie

Synonymer

kungsväg