Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

I den svenska förvaltningen från och med 1600-talet benämning med något varierande innebörd på de skatter som åvilade de jordeboksförda hemmanen och lägenheterna. I inskränkt betydelse var ordinarie räntan liktydig med den enligt gamla skattetal utgående jordeboksräntan, medan i begreppet ordinarie räntan i denna inskränkta betydelse inte ingick de extraordinarie skatter, som först under senare hälften av 1600-talet blev stående skatter och som kom att permanent åvila jorden under benämningen mantalsränta. Ordinarie räntan och de sistnämnda jordskatterna gick sammantagna under benämningen grundränta. Denna indelning av grundräntan fastställdes i riket 1718. I sin mer vidsträckta betydelse omfattade ordinarie räntan även de fasta mantals- eller hemmansräntorna. I Gamla Finland användes ”ordinarie ränta” i termens vidare betydelse. De i den ordinarie räntan ingående skattepersedlarna omstrukturerades vid skattläggningsrevisionerna.

Finsk beskrivning

vakituinen vero, vuotuinen vero

maakirjavero; Ruotsalaisessa hallinnossa 1600-luvulta alkaen käytössä ollut nimitys niille sisällöltään vaihteleville veroille, jotka kohdistettiin maakirjaan rekisteröityihin tiloihin ja kiinteistöihin. Suppeammassa merkityksesä se viittasi vanhojen verolukujen perusteella laskettuun maakirjaveroon. Myöhemmin vakiintuneesta manttaaliverosta ja vuotuisista vanhemmista veroista käytettiin yhteisnimitystä perus- tai päävero, sen sisältö vahvistettiin 1718 jakautuvaksi näihin kahteen osaan.

Källor

Bonsdorff, Johan Gabriel , von , Stor-Furstendömet Finlands kameral-lagfarenhet. Första delen , Helsingfors: G.O. Wasenius 1833 , 450-461, 466-469.

Jutikkala, Eino , Bonden i Finland genom tiderna , Helsingfors: LT 1963 , 71, 114.

Nordisk familjebok. Konversationslexikon och realencyklopedi 1–38 , Stockholm: Nordisk familjeboks förlags aktiebolag 1904–1926 . http://runeberg.org/nf/

Nordisk Familjebok. Konversationslexikon och realencyklopedi innehållande upplysningar och förklaringar om märkvärdiga namn, föremål och begrepp 1-20 , Stockholm: Expeditionen af Nordisk familjebok 1876–1899 , 904, 6: 83, 90. http://runeberg.org/nf/

Seppälä, Suvianna , Viljana, nahkoina, kapakalana. Talonpoikien maksamat kruununverot Suomessa vuosina 1539–1609 , 125 , Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 2009 , 26. https://www.doria.fi/bitstream/handle/10024/46918/diss2009seppala.pdf?sequence=1

Sonck, J. G. (Johan Gideon) , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto, Svensk-finsk lag- och kurialterminologi , 103 1903 .