Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Före storskiftet om skogs-, mark- eller vattenområde som ägdes av samfällighet och som fick nyttjas samfällt av befolkningen i området. Innebörden av allmänning varierade under medeltiden.Allmänningar förekom som krono-, by-, socken-, härads- och landsallmänning. De första reglerna finns i landskapslagarna och gällde stora skogar och mark invid åar. I östra Finland dominerade det halvnomadiska svedjebruket i de stora råskogarna. I sydvästra Finland hade man fasta åkrar med ägande som var baserat på personer.

Finsk beskrivning

yhteismaa

Nimitys yhteisön ennen isojakoa yhdessä omistamille metsä-, maa- tai vesialueille, joihin kaikilla alueen asukkailla oli käyttöoikeus. Käytännössä esiintyi kruunun, pitäjän, kihlakunnan, valtion sekä kylän yhteismaita. Ensimmäiset säädökset yhteismaista maanlaeissa koskivat suuria metsiä ja maata jokien tuntumassa. Yhteismaan haltuunotto vahvistettiin rajankäynnillä kahden todistajan läsnä ollessa.

Källor

Andersson, Kent & Henrik (red.) Anderö , Ordbok för släktforskare , 5 uppl. , Västerås: Ica 2006 , 10.

Gyldén, Claes Wilhelm , Samling af Författningar rörande Landtmäteriet och Justeringen af Mått, Mål och Vigt i Finland, jemte Anwisning eller Sak-Register , Helsingfors: H. C. Friis 1853 , 927.

Haataja, Kyösti , Maanjaot ja talojärjestelmä , 37 , Porvoo: WSOY 1949 , 23.

Jutikkala, Eino , Suomen talonpojan historia , Toinen uudistettu ja lisätty laitos , Toinen uudistettu ja lisätty laitos , 257 , Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 1958 , 48.

Kerkkonen, Gunvor (red.) , Kulturhistoriskt lexikon för nordisk medeltid I–XXII , [København]: Rosenkilde og Bagger 1956–1978 , I: 103.

Nordisk familjebok. Konversationslexikon och realencyklopedi 1–38 , Stockholm: Nordisk familjeboks förlags aktiebolag 1904–1926 . http://runeberg.org/nf/

Sadeniemi, Matti , Nykysuomen sanakirja 1–6. Valtion toimeksiannosta teettänyt Suomalaisen Kirjallisuuden Seura , Helsinki: WSOY 1951–1961 .

Sonck, J. G. (Johan Gideon) , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto, Svensk-finsk lag- och kurialterminologi , 103 1903 , 16.

Tietosanakirja I-XI , Helsinki: Tietosanakirja-osakeyhtiö 1909–1922 , X (1919): 1750–1751 . http://runeberg.org/tieto/