Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Sedan svenska tiden om offentliggörande, kungörande av något, särskilt den handling som innebär ett uppgörande och undertecknande av offentlig handling som innehöll lag eller förordning. Promulgation skedde under svenska tiden genom Kgl. Maj:t (i rådet) eller regeringen, under autonoma tiden genom senaten (till 1899 och efter 1905), och mellan 1899 och 1905 genom kejsaren.

Finsk beskrivning

julkaiseminen, promulgointi

Erityisesti lain julkaisemisesta käytetty termi jo Ruotsin vallan ajoista lähtien.

Källor

Modéer, Kjell Åke , Historiska rättskällor: En introduktion i rättshistoria , 2 uppl. , Stockholm: Nerenius & Santérus förlag 1997 , 118.

Nikkarinen, Lasse (toim.) , Lakitieto 4 , Helsinki: Otava 1983 , 2104.

Nousiainen, Jaakko , Finlands politiska system , Stockholm: Svenska bokförlaget, Norstedts 1966 , 200.

Sadeniemi, Matti , Nykysuomen sanakirja 1–6. Valtion toimeksiannosta teettänyt Suomalaisen Kirjallisuuden Seura , Helsinki: WSOY 1951–1961 .

Sonck, J. G. (Johan Gideon) , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto, Svensk-finsk lag- och kurialterminologi , 103 1903 , 279.

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/

Andra språk

Dåtida finska julkaiseminen, promulgaatio

Synonymer

promulgationskungörelse