Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Efter 1285 benämning på riksmöte för andliga och världsliga stormän som ersatte de forna allshärjartingen. Herredagen saknade fast organisation och lagfästa befogenheter. Ursprungligen deltog endast de som konungen kallade till samtal (parlamentum) med honom. Under 1400–1500-talen deltog också lägre frälsemän och ombud för borgare och bönder. Herredagen benämndes efter 1544 och senast från 1561 också riksdag, vilket blev vedertaget senast 1719.

Finsk beskrivning

herrainpäivät

Vuoden 1285 jälkeen käytetty nimitys hengellisten ja maallisten mahtimiesten valtakunnallisesta kokouksesta, joka korvasi aikaisemmat muinaiskäräjät. Herrainpäivillä ei ollut kiinteää organisaatiota tai lakipohjaista valtuutusta. Alun perin kuningas kutsui osanottajat itse neuvonpitoon kanssaan, 1400–1500-luvuilla myös alempi rälssi sekä porvaris- ja talonpoikaissäädyn edustajat ottivat osaa kokouksiin. Valtaneuvosto syntyi herrainpäivien kokousten pohjalta erilliseksi elimeksi jo keskiajalla, vuoden 1285 Skeningen kokouksessa Maunu Ladonlukon päätöksellä. Herrainpäiviä nimitettiin jo vuodesta 1544 lähtien (viimeistään 1561) myös valtiopäiviksi, mikä nimi vakiintui kokouksen ainoaksi nimitykseksi vuodesta 1719 eteenpäin.

Källor

Andersson, Kent & Henrik (red.) Anderö , Ordbok för släktforskare , 5 uppl. , Västerås: Ica 2006 , 73.

Herlitz, Nils , Grunddragen av det svenska statsskickets historia , Stockholm: Norstedt 1928 , 41–42, 45.

Jutikkala, Eino , Suomen talonpojan historia , Toinen uudistettu ja lisätty laitos , Toinen uudistettu ja lisätty laitos , 257 , Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 1958 , 97.

Karlsson, Göran , Iso ruotsalais-suomalainen sanakirja , 358 , Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 1982–1984 .

Nationalencyklopedin (i Sverige), http://www.ne.se/om/encyklopedi

Nordisk familjebok. Konversationslexikon och realencyklopedi 1–38 , Stockholm: Nordisk familjeboks förlags aktiebolag 1904–1926 , 11: 551–552. http://runeberg.org/nf/

Sadeniemi, Matti , Nykysuomen sanakirja 1–6. Valtion toimeksiannosta teettänyt Suomalaisen Kirjallisuuden Seura , Helsinki: WSOY 1951–1961 .

Sonck, J. G. (Johan Gideon) , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto, Svensk-finsk lag- och kurialterminologi , 103 1903 .

Starbäck, C. Georg & P. O. Bäckström , Berättelser ur Svenska historien I–XI , Ny reviderad uppl. , Stockholm: F. & G. Beijers Förlag 1885–1886 , II: 744. http://runeberg.org/sverhist/

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/

Tiihonen, Seppo & Paula Tiihonen , Suomen hallintohistoria 1984 , 10, 45.

Andra språk

Dåtida finska herrainpäivät
Latin parlamentum

Synonymer

allmänneliga möten
herremöte