Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Ministerium bildat 1918 som en fortsättning på civilexpeditionen i senatens ekonomiedepartement. År 1917 hade expeditionen ändrat namn till inrikesexpeditionen för att följande år bli Ministeriet för inrikesärendena. Till ministeriets förvaltningsområde hörde länsförvaltningen och den administrativa indelningen av landet, samt medicinal- och polisväsendet. År 1919 tillkom gränsbevakningsväsendet och på 1930-talet planläggnings- och bostadsärenden samt befolkningsskyddet. Ministeriet leddes av inrikesministern, medan en kanslichef var högsta föredragande tjänsteman. År 1927 inrättades Allmänna avdelningen och Avdelningen för polisärendena på ministeriet. År 1930 grundades sjöbevakningsväsendet och 1932 inrättades Avdelningen för gränsbevakningsärenden. Avdelningen för befolkningsskyddsärenden inrättades 1939 och 1943 Avdelningen för kommunala ärenden. År 1945 inrättades tillfälligt Avdelningen för den förflyttade befolkningen och Granskningsavdelningen för informationsväsendet, samt Ministeriets för inrikesärenden undersökningsorgan som hade föregåtts av Undersökningsorgan A. Under ministeriet lydde länsstyrelserna och städernas förvaltning, Filmtekniska nämnden, polisinrättningarna, Statens polisskola, Statens flyktinghjälpcentral samt Medicinalstyrelsen.

Finsk beskrivning

sisäasiainministeriö

Vuonna 1918 senaatin talousosaston siviilitoimituskunnan seuraajaksi perustettu ministeriö, joka vastasi maan aluehallinnosta, hallinnollisesta jaosta sekä lääkintö- ja poliisitoimesta.

Källor

Kangas, Veikko (et. al.) , Siviilitoimituskunta - Sisäasiainministeriö 1869-1969 , Helsinki: Sisäasiainministeriö : Valtion painatuskeskus [jakaja] 1969 .

Storfurstendömet Finlands författningssamling. Finlands författningssamling (1917 ff). , Helsingfors: 1860–1916 , 1922: nr 80: § 9: 373–374 .

Valter – statsrådets termbank, https://mot.kielikone.fi/mot/valter/netmot.exe?UI=fi80