Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Den del av den kyrkliga tiondebeskattningen som indrogs till kronan i samband med reformationen (i Finland från 1602). I allmänhet utgjorde den 2/3 av det på spannmålsskörden beräknade tiondet. Kronotiondet avskaffades i Finland 1924. Kronotiondet inkluderade också den tredjedel av överloppsspannmålen som tidigare hade tillfallit kyrkan. Undantagna från kronotiondet var frälsesäterier, efter 1638 också deras rå- och rörshemman, prästgårdar och präststommar (gamla kaplans- och klockarboställen som tidigare hört till det andliga frälset), kungsgårdar, indelta boställen eller rusthåll (av krono- och skattesäterinatur) samt prebendehemman. Det uttogs inte i Karelen eller Viborgs län 1714/23–1828. Kronotiondet debiterades efter markegångspris, med tillägg av forlön där sådan krävdes.

Finsk beskrivning

kruununkymmenykset, kruunun kymmenysvero

Se osuus kirkollisesta kymmenysverosta, joka siirrettiin kruunulle reformaation yhteydessä (Suomessa vuodesta 1602). Yleensä sen suuruus oli 2/3 sadosta otetusta kymmenyksestä. Siihen luettiin myös se kolmasosa ylimääräisestä veroviljasta, joka oli aiemmin kuulunut kirkolle. Kruununkymmenysten verotus poistettiin Suomessa vuonna 1924. Kymmenyksistä olivat vapautettuja säterit ja niiden alusmaat, kirkolliset tilat, kuninkaankartanot sekä palkka- ja virkatilat. Kymmenysveroa maksettiin verohinnan mukaisesti ja siihen lisättiin tarvittaessa myös ajopalkka.

Källor

Bonsdorff, Johan Gabriel , von , Stor-Furstendömet Finlands kameral-lagfarenhet. Första delen , Helsingfors: G.O. Wasenius 1833 , 416–418, 556– 562.

Bonsdorff, Johan Gabriel , von , Stor-Furstendömet Finlands kameral-lagfarenhet. Tredje delen , Helsingfors: G.O. Wasenius 1833 , 864.

Danielsson, Christer (et al.) , Riksarkivets beståndsöversikt. Del 4. Kammararkivet , 8 , Stockholm: Svenska riksarkivet 1995 , 499 .

Erä-Esko, Ensio , Beskattningsrätt och skattskyldighet för kyrkan i Finland(Diss.) , 195 , Helsingfors: Svenska handelshögskolan 2009 , 37. https://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10227/353/195-978-952-232-028-5.pdf?sequence=2

Jutikkala, Eino , Bonden i Finland genom tiderna , Helsingfors: LT 1963 , 71.

Sadeniemi, Matti , Nykysuomen sanakirja 1–6. Valtion toimeksiannosta teettänyt Suomalaisen Kirjallisuuden Seura , Helsinki: WSOY 1951–1961 .

Sonck, J. G. (Johan Gideon) , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto, Svensk-finsk lag- och kurialterminologi , 103 1903 .