Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Förvaltningsdomstol i högsta instans för förvaltningsrättsliga besvärs- och ansökningsmål samt vissa myndigheters beslut, särskilt statsrådets och ministeriernas. bildades 1918 när senatens ekonomiedepartement omorganiserades till statsrådet och Högsta förvaltningsdomstolen. Den leds av en president och minst sju ledamöter av vilka minst hälften ska vara behöriga för domarämbetet. Ledamöterna utnämndes ursprungligen av statsrådet på domstolens framställan, sedermera av presidenten på statsrådets förslag. Domstolens övriga tjänstemän var två äldre förvaltningssekreterare och fyra yngre förvaltningssekreterare av vilka två hörde till den högre lönekategorin. Därutöver verkade en registrator och tre notarier vid domstolen.

Finsk beskrivning

Korkein hallinto-oikeus, KHO

Oikeusistuinlaitoksen korkein instanssi hallinto-oikeudellisissa valitus- ja hakemusasioissa sekä tiettyjen viranomaisten, erityisesti valtioneuvoston ja ministeriöiden päätöksiä koskien. Korkein hallinto-oikeus perustettiin vuonna 1918, kun senaatin talousosastosta muodostettiin valtioneuvosto ja korkein hallinto-oikeus.

Källor

Finlands statskalender 1811-1950 1811–1950 , 1919 .

Nikkarinen, Lasse (toim.) , Lakitieto 4 , Helsinki: Otava 1983 , 1930–1931.

Storfurstendömet Finlands författningssamling. Finlands författningssamling (1917 ff). , Helsingfors: 1860–1916 , 1918: nr 74: § 1–18: 5–8 .

Tuomioistuinsanasto, Domstolsordlista, Glossary of Court terms, Glossar der Gerichtsterminologie, Vocabulaire de la justice. Toim. Kaisa Kuhmonen , Helsinki: Oikeusministeriö, valtioneuvoston kanslia ja Edita 2001 , 59.

Wikipedia – Vapaa tietosanakirja, http://fi.wikipedia.org