Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Under katolska tiden titel för biskopssekreterare eller predikant vid borg eller slott. Inom lutherska kyrkan är kaplan sedan 1527, stadgat i kyrkolagen 1686 och 1869, en ordinarie präst som biträder kyrkoherden i ett pastorat eller som förestår pastoratets kapellförsamling eller kapellag. Under den ryska ockupationen under stora ofreden var kaplaner verksamma i församlingarna i Finland. De deltog även i rättsskipningen och medverkade vid uppbörden av skatter som pålades av ockupationsmyndigheterna.Kaplanerna ska sedan slutet av 1600-talet ha avlagt pastoralexamen. De väljs efter 1933 av kyrkofullmäktige eller församlingsrådet, ursprungligen av kyrkostämman.

Finsk beskrivning

kappalainen

Katolisen kirkon aikana piispansihteerin tai linnoitussaarnaajan nimike. Luterilaisessa kirkossa kappalainen on ollut vuodesta 1527 (säädökset kirkkolaissa vuosilta 1686 ja 1869) kirkkoherraa avustava pappi kirkkoherrankunnassa tai kappeliseurakunnan johtaja.

Källor

Andersson, Kent & Henrik (red.) Anderö , Ordbok för släktforskare , 5 uppl. , Västerås: Ica 2006 , 229.

Borodkin, Michail , Istorija Finljandii. Vremja Petra Velikago 1910 , 220, 233.

Engelhardt, Nikolai Henrik , Die Beschreibung des Russisch Käyserlichen Gouvernements von Wiburg (1767) , 8 , Helsinki: Suomen historiallinen seura 1973 , 28.

Forsius, Arno , Pappien ruotsinkielisiä ammattinimikkeitä (17.3.2003.) Teoksessa Lääketiedettä, kulttuuria, ihmisiä, kuvauksia historiasta . http://www.saunalahti.fi/arnoldus/papisto.html

Frohnert, Pär , Administration i Sverige under Frihetstiden. Administrasjon i Norden på 1700-tallet. Det Nordiska forskningsprojektet centralmakt och lokalsamhälle – beslutsprocess på 1700-talet, publikation 4., s. 185-273 , Oslo: Universitetsförlaget 1985 , 227.

Från A till Ö. Ordlista. Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland. (Fi: Aamenesta öylättiin. Sanasto. Suomen evankelis-luterilainen kirkko) , Kirkon tiedotuskeskus: Kyrkans informationscentral . http://www.evl2.fi/ordlista/index.php/F%C3%B6rstasidan

Karlsson, Göran , Iso ruotsalais-suomalainen sanakirja , 358 , Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 1982–1984 .

Knorring, Frans P. , von , Gamla Finland eller det fordna Wiborgska Gouvernementet , Åbo: Christian Ludvig Hjelt 1833 , 158–162.

Lindeqvist, K.O. , Isonvihan aika Suomessa , Porvoo: W. Söderström 1919 , 605, 614-617.

Luukko, Armas , Vaasan historia 1, 1606–1721 , Vaasa: Vaasan kaupunki 1971 , 760-761, 763-764.

Nordisk familjebok. Konversationslexikon och realencyklopedi 1–38 , Stockholm: Nordisk familjeboks förlags aktiebolag 1904–1926 , 13: 869–870. http://runeberg.org/nf/

Nordisk familjebok. Konversationslexikon och realencyklopedi 1–38 , Stockholm: Nordisk familjeboks förlags aktiebolag 1904–1926 , 24: 267. http://runeberg.org/nf/

Rothstén, F.W. , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto , Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 1883 . http://www.genealogia.fi/hakem/sanasto/sanastoesi.htm

Sadeniemi, Matti , Nykysuomen sanakirja 1–6. Valtion toimeksiannosta teettänyt Suomalaisen Kirjallisuuden Seura , Helsinki: WSOY 1951–1961 .

Svensk uppslagsbok 1-32 , andra omarbetade och utvidgade upplagan , Malmö: Förlagshuset Norden 1947–1955 , 15: 755.

Andra språk

Ryska kapeljan
Latin capellanus, sacellan(us), comminister
Tyska Kaplan, Kapellan, Unterpastor
Dåtida finska kappalainen, kappeliseurakunnan pappi, suuren seurakunnan vakinainen apulaispappi

Synonymer

Capell.
capellanus
comminist.
comminister
comstr.
kapellan
sacellan
sacellanus