Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Inom evangelisk-lutherska kyrkan kollegialt ämbetsverk i ett biskopsstift, med beredande och verkställande funktioner vid biskopsval, det övergripande ansvaret för stiftets personal och dess verksamhet, administration och ekonomi. Domkapitlet ansvarade under svenska tiden och autonoma tiden också för prästernas bildningsnivå och 1829–1917 för censuren av andlig litteratur. Domkapitlen bestod efter reformationen av stiftets biskop som ordförande, domkyrkoförsamlingens kyrkoherde (domprost) som viceordförande jämte bisittare, huvudsakligen teologiprofessorer eller gymnasielektorer. Efter 1870 fungerade två av prästerskapet inom sig valda teologiskt utbildade assessorer och en juridiskt utbildad stiftssekreterare som domkapitlens lekmän och bisittare. Domkapitlet förestod prästvigningen efter prästexamen.

Finsk beskrivning

tuomiokapituli

Evankelis-luterilaisessa kirkossa hiippakunnan sisäinen kollegiaalinen virasto, jolla oli valmistelevia ja toteuttavia tehtäviä piispanvaaleissa, vastuu hiippakunnan henkilökunnasta sekä hiippakunnan toiminnasta, johdosta ja taloudesta. Vastasi Ruotsin vallan aikana sekä automian aikana myös pappien sivistystasosta.

Källor

Andersson, Kent & Henrik (red.) Anderö , Ordbok för släktforskare , 5 uppl. , Västerås: Ica 2006 , 41.

Frohnert, Pär , Administration i Sverige under Frihetstiden. Administrasjon i Norden på 1700-tallet. Det Nordiska forskningsprojektet centralmakt och lokalsamhälle – beslutsprocess på 1700-talet, publikation 4., s. 185-273 , Oslo: Universitetsförlaget 1985 , 225.

Från A till Ö. Ordlista. Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland. (Fi: Aamenesta öylättiin. Sanasto. Suomen evankelis-luterilainen kirkko) , Kirkon tiedotuskeskus: Kyrkans informationscentral . http://www.evl2.fi/ordlista/index.php/F%C3%B6rstasidan

Lindroth, Sten , Svensk lärdomshistoria. Medeltiden. Reformationstiden , Stockholm: Norstedts 1997 , 207.

Murtorinne, Eino , Finlands kyrkohistoria. Från förtrycksperioden till våra dagar 1900–1990 4 , Skellefteå: Artos 2000 , 22.

Pirinen, Kauko , Finlands kyrkohistoria 1. Medeltiden och reformationstiden , Skellefteå: Artos 2000 , 53.

Pirinen, Kauko , Turun tuomiokapituli keskiajan lopulla 1956 .

Sadeniemi, Matti , Nykysuomen sanakirja 1–6. Valtion toimeksiannosta teettänyt Suomalaisen Kirjallisuuden Seura , Helsinki: WSOY 1951–1961 .

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/