Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Under svenska tiden om ett av riksdagen eller regeringen tillsatt organ med uppdrag att utföra ett specifikt offentligrättsligt uppdrag, under självständigheten i betydelsen ett organ med ett permanent representativt uppdrag för ett visst ändamål eller ett organ som tillsatts av ett ministerium för att utreda eller bereda ett specifikt ärende. En kommission består vanligen av en eller flera sakkunniga, men kan också bestå av endast en person. I regel har kommissioner ett permanent uppdrag medan kommittéer vanligen har tillfälliga uppgifter. I Sverige har det funnits bl.a. den av Kristinas förmyndarregering tillsatta kommissionen för uppgörande av Sveriges riksstat, kommissionen för granskning av Karl XI:s förmyndarregerings förvaltning (Stora kommissionen), vidare de av Karl XI tillsatta reduktions-, exekutions- och likvidationskommissionerna, rikets ständers dömande kommissioner under frihetstiden, lag-, bibel-, tabell-, undervisningskommissioner m.m.

Finsk beskrivning

tutkijakunta

Ruotsin vallan aikana käytetty nimitys valtiopäivien tai hallituksen asettamasta elimestä, jonka oli määrätty julkisoikeudellinen tehtävä.

Källor

Alho, Keijo , Läntinen tutkijakunta ja sen toiminta vuosina 1725-1727 : eräs Suomen jälleenrakennustyön vaihe Isonvihan jälkeen , 0073-2559; 26 , Helsinki: [Suomen historiallinen seura] 1940 .

Holmberg, Håkon , Suomen tuomiokunnat ja kihlakunnantuomarit (Domsagor och häradshövdingar i Finland), jämte finsk-svensk ordförteckning över i biografierna nämnda tjänster och myndigheter , Suomen kihlakunnantuomarien yhdistys 1959 , 255.

Karlsson, Göran , Iso ruotsalais-suomalainen sanakirja , 358 , Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 1982–1984 .

Lennersand, Marie , Rättvisans och allmogens beskyddare : den absoluta staten, kommissionerna och tjänstemännen, ca 1680-1730. Diss , 0081-6531; 190 Acta Universitatis Upsaliensis , Uppsala: Uppsala universitet 1999 .

Nikkarinen, Lasse (toim.) , Lakitieto 4 , Helsinki: Otava 1983 , 2213.

Nordisk familjebok. Konversationslexikon och realencyklopedi 1–38 , Stockholm: Nordisk familjeboks förlags aktiebolag 1904–1926 , 14. http://runeberg.org/nf/

Sadeniemi, Matti , Nykysuomen sanakirja 1–6. Valtion toimeksiannosta teettänyt Suomalaisen Kirjallisuuden Seura , Helsinki: WSOY 1951–1961 .

Sonck, J. G. (Johan Gideon) , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto, Svensk-finsk lag- och kurialterminologi , 103 1903 .